Regulamin Rapid NET

REGULAMIN RAPID NET

1. Rezerwacja przejazdu odbywa się za pośrednictwem internetowego formularz rezerwacji dostępnego na stronie www, mailem, telefonicznie (wyłącznie w godzinach pracy biura), sms lub poprzez komunikator internetowy. Prawidłowa rezerwacja musi zawierać następujące dane:

 • Nazwisko osoby rezerwującej
 • Ilość osób, które będą korzystały z przejazdu (osoby dorosłe, dzieci)
 • Telefon kontaktowy
 • Datę oraz godzinę wylotu i przylotu (jeśli jest znana)
 • Nr lotu powrotnego (jeśli jest znany)
 • Adres (-y) wyjazdu
 • Dane do faktury (jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę Vat)

2. Jeśli godziny oraz numery lotów nie są znane w dniu składania rezerwacji Klient powinien uzupełnić brakujące dane najpóźniej 24 godz. przed planowanym lotem.

3. Klient jest zobowiązany do poinformowania R.N. o wszelkich zmianach w rezerwacji. Szczególnie zmian terminu lotów, ilości osób, adresu wyjazdu/powrotu, numeru telefonu.

4. Rezerwacji można dokonywać poprzez stronę www nie później niż 3 dni przed wylotem. Późniejsze rezerwacje wymagają kontaktu i akceptacji RN.

5. Należność za przejazd może zostać uregulowana wpłatą lub przelewem bezpośrednio na konto RN (treść przelewu powinna zawierać nazwisko oraz daty przejazdów) lub gotówka/kartą w trakcie przejazdu. W przypadku płatności przelewem należność musi zostać zaksięgowana na koncie RN przed datą realizacji zlecenia. W każdym przypadku (przelew lub gotówka) należność pobierana jest z góry za całą usługę (wyjazd/powrót). Opcja płatności kartą powinna zostać zgłoszona w trakcie rezerwacji.

6. Godzina wyjazdu z podanego przez Klienta adresu ustalana jest przez RN i uwzględnia odległość, trasę przejazdu i lokalne warunki drogowe. Przyjazd na lotnisko odbywa się na 2-3,5 godz. przed wylotem (czas niezbędny na odprawę). RN dopuszcza możliwość przesiadki na trasie przejazdu oraz ma prawo ostatecznego ustalenia trasy przejazdu.

7. Klient ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z transferu najpóźniej na 2 dni przed datą wylotu. W przypadku rezygnacji później niż 2 dni przed datą wylotu Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

8. Nie stawienie się Klienta w miejscu wyjazdu w czasie przekraczającym 15 minut od uzgodnionej godziny jest jednoznaczne z rezygnacją z transferu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

9. Na transfer powrotny Klient ma obowiązek zgłosić się niezwłocznie po odbiorz bagażu i przejściu kontroli celno-paszportowej. W przypadku zdarzeń losowych (w szczególności zagubienie lub zniszczenie bagażu) Klient jest zobowiązany powiadomić RN o zaistniałej sytuacji. W razie braku informacji bądź kontaktu z Klientem maksymalny czas oczekiwania wynosi 20 minut.

10. RN zastrzega sobie prawo realizacji przewozu pasażerów z różnych przylotów (łączenia lotów), przy czym różnica czasu pomiędzy pierwszym a ostatnim przylotem może wynosić maksymalnie 60 min.

11. Ze względu na specyfikę transferów lotniskowych, w przypadku znacznych opóźnień, zmiany lotu lub problemów ze znalezieniem środka transportu prosimy o kontakt z RN mailem, poprzez komunikator internetowy lub na numer alarmowy +48608160960. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.

12. RN ma prawo skontaktować się z Klientem przebywającym za granicą na numer telefonu komórkowego udostępniony przez Klienta w celu potwierdzenia godziny przylotu (w szczególności w przypadku znacznego opóźnienia lotu). W takim przypadku koszt roamingu lub sms-ów zagranicznych pokrywa Klient.

13. W zależności od ilości pasażerów przejazd odbywa się samochodem osobowym, samochodem typu van, mikrobusem lub minibusem.

14. Każdy Klient ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu w ilości określonej przepisami linii lotniczych (bagaż zasadniczy + bagaż podręczny). Istnieje możliwość przewozu bagażu dodatkowego i sprzętu sportowo-rekreacyjnego za dodatkową opłatą po wcześniejszym ustaleniu z RN. Przewóz wózka dziecięcego lub inwalidzkiego jest bezpłatny, możliwy jednak tylko po uprzednim zgłoszeniu.

15. Dzieci do 12 lat mogą korzystać z transferu tylko pod opieką osób dorosłych, osoby w wieku 13-18 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

16. Dzieci, zgodnie z kodeksem drogowym, muszą być przewożone w foteliku samochodowym odpowiednim do ich wagi i wieku. Istnieje możliwość wypożyczenia fotelika od RN lub użycie własnego fotelika – w tym przypadku przechowanie fotelika do powrotu Klienta jest bezpłatne.

17. Usługa bagażowa tj. zniesienie lub wniesienie bagażu z/do mieszkania Klienta jest dodatkowo płatna. Chęć skorzystania z usługi musi zostać wcześniej zgłoszona. R.N. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia realizacji takiej usługi.

18. Pasażer zajmujący miejsce w pojeździe fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek je zapiąć.

19. RN ubezpiecza pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem. RN nie ponosi odpowiedzialności za bagaż.

20. Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu w pojazdach jest zabronione.

21. RN ma prawo odmówić przewozu lub nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe w przypadku gdy Klient:

 • Nie przestrzega regulaminu przewozu.
 • Znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.

22. RN nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:

 • Z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie
 • Z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia Klientów lub innych zdarzeń losowych.